Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CrowdfundingCijfers.nl

Versie 1, 16 juli 2021

Artikel 1 – Algemeen

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
• Website: www.crowdfundingcijfers.nl;
• Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere entiteit, die de Website gebruikt;
• Klant: een Gebruiker die zich via de Website aanmeldt voor een Pro Account en deze afrekent.

1.2. Aangezien een Klant tevens een Gebruiker is van deze Website, gelden alle bepalingen waarin gesproken wordt van een Gebruiker uiteraard ook voor een Klant.

1.3. Alle via de Website geboden informatie wordt beheerst door deze Voorwaarden en de Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan de Website.

Artikel 2 – Website

2.1. Hoewel CrowdfundingCijfers.nl zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Website te verzekeren, aanvaardt CrowdfundingCijfers.nl geen aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze Website is bedoeld ter algemene informatie. Deze Website en alle informatie die hierop is geplaatst, is uitsluitend gericht op Nederland en niet daarbuiten.

2.2. Deze Website kan technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. CrowdfundingCijfers.nl behoudt zich het recht voor informatie op deze Website alsmede eventueel op deze Website beschreven/aangeboden informatie/producten/diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te corrigeren en/of te verbeteren.

2.3. De informatie op deze Website is niet bedoeld als financieel advies en mag niet als zodanig worden geïnterpreteerd.

2.4. Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die de Gebruiker neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

2.5. Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan CrowdfundingCijfers.nl niet garanderen dat de Website geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze Website is geheel voor eigen risico.

2.6. Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website, zoals auteursrechten en merkrechten, bij CrowdfundingCijfers.nl of haar licentiegevers. De inhoud van deze site mag zonder toestemming van CrowdfundingCijfers.nl niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. De distributie, wijziging, verzending of het gebruik van gegevens van de Website (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, tekeningen, video enz.) voor publieke of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van CrowdfundingCijfers.nl vereist.

2.7. Het is niet toegestaan (delen van) deze Website te linken op een wijze dat deze deel uit lijken te maken van een andere website. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van CrowdfundingCijfers.nl vereist.

2.8. CrowdfundingCijfers.nl sluit alle uitdrukkelijke, stilzwijgende, wettelijke en andere garanties en verklaringen uit met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en/of enige service zoals omschreven of gepromoot op de Website, inclusief de garantie dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van derden.

2.9. De Website kan hyperlinks of verwijzingen van en naar andere externe websites bevatten die niet onder controle staan van CrowdfundingCijfers.nl. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico en onderworpen aan de juridische voorwaarden en het privacybeleid van de desbetreffende websites. CrowdfundingCijfers.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

2.10. CrowdfundingCijfers.nl zal nimmer aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker vanwege schade die de Gebruiker lijdt door (i) onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website of op externe websites waarnaar de Website al dan niet via hyperlinks verwijst en (ii) ondeskundig gebruik door Gebruiker van informatie op de Website of op externe websites waarnaar de Website al dan niet via hyperlinks verwijst.

2.11. De Gebruiker vrijwaart CrowdfundingCijfers.nl van alle aanspraken van derden – de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen – die op enigerlei wijze samenhangen met de op deze Website beschikbaar gestelde informatie.

Artikel 3 – Pro Account

3.1. Een Pro Account geeft een Klant voor een vooraf bepaalde beperkte periode toegang tot een deel van de op deze Website gepresenteerde informatie.

3.2. Een Pro Account is bedoeld voor gebruik door één persoon. Het is niet toegestaan met meerdere personen gebruik te maken van hetzelfde Pro Account. Als een Pro Account door meerdere personen gebruikt wordt, behoudt CrowdfundingCijfers.nl zich het recht voor om dit Pro Account eenzijdig op te zeggen.

3.3. Het door de Klant opgegeven mailadres en de opgegeven bedrijfsnaam worden door CrowdfundingCijfers.nl gebruikt om kennisgevingen over wijzigingen en een factuur te kunnen sturen.

3.4. CrowdfundingCijfers.nl behoudt zich het recht voor informatie waar een Klant toegang toe heeft te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te corrigeren en/of te verbeteren.

Artikel 4 – Overig

4.1. CrowdfundingCijfers.nl behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Klanten worden hiervan op het door hen opgegeven email adres in kennis gesteld.